การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

แบบลงทะเบียนสำหรับแสดงตัวกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ติดเชื้อครับ
ม.1
()กรณีติดเชื้อ https://forms.gle/FR8E3GHrDMVoKiiN8 ()กรณีเสี่ยงสูงที่กักตัว หรือเพิ่งหายป่วยและยังกักตัวไม่ครบตามกำหนด
https://forms.gle/BmLYtXWQhb6siYc58
ม.4
()กรณีติดเชื้อ https://forms.gle/C3wTs5GsaS2tSVem9 ()กรณีเสี่ยงสูงที่กักตัว หรือเพิ่งหายป่วยและยังกักตัวไม่ครบตามกำหนด
https://forms.gle/J2g98yxsRke2UiNC9