การอบรม“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน”

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล จัดการอบรม“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน”
โดยนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากรในการอบรม