ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาแนะแนว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
รายละเอียด ตามประกาศ…