ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาแนะแนว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์