ประกาศสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา