พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

ลิงก์ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/17zj160aGzqt5EIoMxGqTbm1FLgS…