ข้อมูลบุคลากร

นางพรทิพย์  ฐีตะธรรมานนท์

ชื่อ-สกุล

นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ., ศษ.ม.