ข้อมูลบุคลากร

นางสาวกาญจณา  สุขอ่ำ

ชื่อ-สกุล

นางสาวกาญจณา สุขอ่ำ

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ