ข้อมูลบุคลากร

นางสาวจารุวรรณ  จันรงค์ฤทธิ์

ชื่อ-สกุล

นางสาวจารุวรรณ จันรงค์ฤทธิ์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.