ข้อมูลบุคลากร

นางสาวฐิติวรดา  ชันขุนทด

ชื่อ-สกุล

นางสาวฐิติวรดา ชันขุนทด

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ., ศษ.ม.