ข้อมูลบุคลากร

นางสาวปวินดา  ทรงมิตร

ชื่อ-สกุล

นางสาวปวินดา ทรงมิตร

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.