ข้อมูลบุคลากร

นางสาววิภารัตน์  ทัพพระจันทร์

ชื่อ-สกุล

นางสาววิภารัตน์ ทัพพระจันทร์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ., กศ.ม.