ข้อมูลบุคลากร

นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์

ชื่อ-สกุล

นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.