ข้อมูลบุคลากร

นายการุณ  เจียมสุวรรณ

ชื่อ-สกุล

นายการุณ เจียมสุวรรณ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.