ข้อมูลบุคลากร

นางสาวธัญรดี  วิชาจารย์

ชื่อ-สกุล

นางสาวธัญรดี วิชาจารย์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.