ข้อมูลบุคลากร

นางสาวนิยากรณ์  เฉลิมชาติ

ชื่อ-สกุล

นางสาวนิยากรณ์ เฉลิมชาติ

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.