ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

นางสาวมุทิตา คงสมปราชญ์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.,ค.ม.