ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอมรรัตน์  เตโช

ชื่อ-สกุล

นางสาวอมรรัตน์ เตโช

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.