ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอ้อมหทัย  เขียนพลกรัง

ชื่อ-สกุล

นางสาวอ้อมหทัย เขียนพลกรัง

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.