ข้อมูลบุคลากร

นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรภาค

ชื่อ-สกุล

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภาค

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.