ข้อมูลบุคลากร

นายพุฒิทร  มาว่อง

ชื่อ-สกุล

นายพุฒิทร มาว่อง

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

บธ.บ.