ข้อมูลบุคลากร

นายกรกต  วงษา

ชื่อ-สกุล

นายกรกต วงษา

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.