ข้อมูลบุคลากร

นายณรงค์ศักดิ์   สุทธิบุญ

ชื่อ-สกุล

นายณรงค์ศักดิ์ สุทธิบุญ

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.