ข้อมูลบุคลากร

นายธนกฤต จันทะโสม

ชื่อ-สกุล

นายธนกฤต จันทะโสม

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.