ข้อมูลบุคลากร

นายธนชล จั่นเสือ

ชื่อ-สกุล

นายธนชล จั่นเสือ

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.