ข้อมูลบุคลากร

นายวิเชียร พันธุ์ทอง

ชื่อ-สกุล

นายวิเชียร พันธุ์ทอง

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.