ข้อมูลบุคลากร

นางพัชรี  พงษ์พานิช

ชื่อ-สกุล

นางพัชรี พงษ์พานิช

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.