ข้อมูลบุคลากร

นางลาวัลย์  ศรีเงินยวง

ชื่อ-สกุล

นางลาวัลย์ ศรีเงินยวง

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.