ข้อมูลบุคลากร

นางสาวกรวรรณ  เคยเคล้า

ชื่อ-สกุล

นางสาวกรวรรณ เคยเคล้า

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.