ข้อมูลบุคลากร

นางสาวจันทิมา  ศรีวิรัตน์

ชื่อ-สกุล

นางสาวจันทิมา ศรีวิรัตน์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.,ศษ.ม.