ข้อมูลบุคลากร

นางสาวพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์

ชื่อ-สกุล

นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.,ค.ม.