ข้อมูลบุคลากร

นางสาวมานิตา  ปานะถึก

ชื่อ-สกุล

นางสาวมานิตา ปานะถึก

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.,ศษ.ม.