ข้อมูลบุคลากร

นางสาวเพ็ญพรรณ  กัลวิโล

ชื่อ-สกุล

นางสาวเพ็ญพรรณ กัลวิโล

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.