ข้อมูลบุคลากร

นายธนพล ทองแย้ม

ชื่อ-สกุล

นายธนพล ทองแย้ม

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.