ข้อมูลบุคลากร

นายเกียรติศักดิ์  ยี่สุ้นแสง

ชื่อ-สกุล

นายเกียรติศักดิ์ ยี่สุ้นแสง

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.