ข้อมูลบุคลากร

นางขนิษฐา พยัพเมฆ

ชื่อ-สกุล

นางขนิษฐา พยัพเมฆ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

บธ.บ.,ศษ.บ.