กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวอรรัมภา คำนูเอนก

นางสาวอรรัมภา คำนูเอนก

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์

นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายประเจิด อู่อะรุญ

นายประเจิด อู่อะรุญ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางโชติกา เดชพล

นางโชติกา เดชพล

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจันทรา เดิมหลิ่ม

นางจันทรา เดิมหลิ่ม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์

นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจารุวรรณ จันรงค์ฤทธิ์

นางสาวจารุวรรณ จันรงค์ฤทธิ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์

นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายการุณ เจียมสุวรรณ

นายการุณ เจียมสุวรรณ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววิภารัตน์ ทัพพระจันทร์

นางสาววิภารัตน์ ทัพพระจันทร์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสิริพร ท้วมไทย

นางสาวสิริพร ท้วมไทย

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย

นางสาวสุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวฐิติวรดา ชันขุนทด

นางสาวฐิติวรดา ชันขุนทด

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวปวินดา ทรงมิตร

นางสาวปวินดา ทรงมิตร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววราพร โต้ตอบ

นางสาววราพร โต้ตอบ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวประภัสสร เศรษฐา

นางสาวประภัสสร เศรษฐา

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง

นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสุนิษา ปัญญะคติ

นางสาวสุนิษา ปัญญะคติ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอนรรฆพร สุทธิสาร

นางสาวอนรรฆพร สุทธิสาร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกาญจณา สุขอ่ำ

นางสาวกาญจณา สุขอ่ำ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกมลทิพย์ ไวยกุล

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger