สมาคมผู้ปกครองและครู

1
นายอิทธิเดช คุลี
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
8
นาง ยุวลักษณ์ ทองเกิด
อุปนายก
6
นายชัยวัฒน์ ศรีธัญญา
อุปนายก
สมาคมผู้ปกครองเสาไห้ 67
นางกุสุมาวดี คีรี
เลขาธิการ
สมาคมผู้ปกครองเสาไห้ 67 (2)
นายสมชาย ชัชวาลยางกูล
กรรมการฝ่ายทุน
16
นางเสาวลักษณ์ ควรชม
บรรณารักษ์
14
นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์
ปฏิคม
สมาคมผู้ปกครองเสาไห้ 67 (1)
นางปิยะดา ละอองปลิว
นายทะเบียน
7
นางพิสวาสดิ์ บุญทวี
เหรัญญิก
2
ร้อยตำรวจโท ปัณฑิต คัมภิรานนท์
กรรมการฝ่ายสันทนาการ
13
นายวรัญญู วงษ์แหยม
ประชาสัมพันธ์
15
นายพุทธพร ยุติธรรม
สาราณียากร
สมาคมผู้ปกครองเสาไห้ 67 (3)
นายอุดมเกียรติ พรรคเจริญ
กรรมการ
9
นายอำนวย ทองคำ
กรรมการ
4
นางสาวจันทนี สัตยรุ่งเรือง
กรรมการ
สมาคมผู้ปกครองเสาไห้ 67
นายธีรปัญญา แสนดวงดี
กรรมการ
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger