"เรียนดี มีจรรยา พัฒนาองค์กร"

ผอ1

บริหารงานโดย

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์

รองธนียา-2
รองวาทินี
health_วิเชียร
career_ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลังภาพ

สถานศึกษาปลอดภัย
ราชินี2
เปิดรียน-ออนไซต์-17-พค-65
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม