"เรียนดี มีจรรยา พัฒนาองค์กร"

ผอ1

บริหารงานโดย

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์

รองธนียา-2
รองวาทินี-2
รองเสาวลักษณ์
รองฯนินาท ปรับแล้ว

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลังภาพ

รายงานรับสมัคร-2566-ห้องปกติ--15
รายงาน-14-15-16-17-18
รับสมัคร-ออนไลน์-2566
สถานศึกษาปลอดภัย
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger