"เรียนดี มีจรรยา พัฒนาองค์กร"

บริหารงานโดย

ดร.กุสุมาวดี คีรี

รองเสาวลักษณ์-1
รองฯนินาท-1
รองฯธนวรรณ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลังภาพ

วันกตัญญู-2566วันกตัญญู-2566
back_to_school_social_media_banner_21back_to_school_social_media_banner_21
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger