"เรียนดี มีจรรยา พัฒนาองค์กร"

ผอ1

บริหารงานโดย

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์

รองธนียา-3
รองวาทินี-3
รองเสาวลักษณ์
รองฯนินาท ปรับแล้ว

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

คลังภาพ

back_to_school_social_media_banner_21back_to_school_social_media_banner_21
S__6561869S__6561869
สถานศึกษาปลอดภัยสถานศึกษาปลอดภัย
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger