กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี

นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดี

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางทิพย์อาภา  สุรโยธี

นางทิพย์อาภา สุรโยธี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวสิริภา  พูลมี

นางสาวสิริภา พูลมี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรษิกา  วงศ์นคร

นางสาวรษิกา วงศ์นคร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้