กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ

นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายชิษณุพงศ์ เข็มนาค

นายชิษณุพงศ์ เข็มนาค

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์

นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสุจิน โมทะจิตต์

นายสุจิน โมทะจิตต์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางราตรี โมทะจิตต์

นางราตรี โมทะจิตต์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอธิวัฒน์ มานพ

นายอธิวัฒน์ มานพ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางขนิษฐา พยัพเมฆ

นางขนิษฐา พยัพเมฆ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวิตรี ศรีปานเงิน

นางสาวิตรี ศรีปานเงิน

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววณิชชากร จันทร์งาม

นางสาววณิชชากร จันทร์งาม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอภิสิทธิ์ วรรณแสง

นายอภิสิทธิ์ วรรณแสง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพุทธพร ยุติธรรม

นายพุทธพร ยุติธรรม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางนันท์นภัส นามเณร

นางนันท์นภัส นามเณร

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวชื่นกมล เพ็ชรมณี

นางสาวชื่นกมล เพ็ชรมณี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายศรัณย์ บุญเพ็ง

นายศรัณย์ บุญเพ็ง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger