ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอรอร โชติมณี

ชื่อ-สกุล

นางสาวอรอร โชติมณี

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.