ข้อมูลบุคลากร

นายพีรพล  คำพรานลาน

ชื่อ-สกุล

นายพีรพล คำพรานลาน

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.