สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิม และทรงพระสุหร่าย แผ่นศิลาฤกษ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และฝ่ายบริหาร เข้าเผ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงเจิม และทรงพระสุหร่าย สำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารหลวงพ่อใหญ่” (อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น) ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ภาพ : สำนักพระราชวัง