ข้อมูลบุคลากร

นางสาวรษิกา  วงศ์นคร

ชื่อ-สกุล

นางสาวรษิกา วงศ์นคร

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.