ข้อมูลบุคลากร

นางนันท์นภัส  นามเณร

ชื่อ-สกุล

นางนันท์นภัส นามเณร

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

บธ.บ.