ข้อมูลบุคลากร

นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม

ชื่อ-สกุล

นางสาววณิชชากร จันทร์งาม

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ.