ข้อมูลบุคลากร

นางสาวิตรี  ศรีปานเงิน

ชื่อ-สกุล

นางสาวิตรี ศรีปานเงิน

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.