ข้อมูลบุคลากร

นายศรัณย์  บุญเพ็ง

ชื่อ-สกุล

นายศรัณย์ บุญเพ็ง

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คอ.บ.