ข้อมูลบุคลากร

นางพรทิพย์  กวนสำโรง

ชื่อ-สกุล

นางพรทิพย์ กวนสำโรง

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.